Mám nárok na dotaci zelená úsporám? Na co mohu dotaci čerpat? Kolik peněz mohu získat zpět? Vyplatí se mi vůbec podstoupit celý proces žádosti a realizace v Nové zelené úsporám? A další otázky a odpovědi týkající se NZÚ.

Mám nárok na dotaci zelená úsporám?

Nárok na dotaci v programu NZÚ mají žadatelé, kteří jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Mohou to však být také osoby, které svědčí právo stavby, a dále správce svěřenského fondu, pokud byl předmětný rodinný dům včleněn do svěřenského fondu. Stavebníkem se míní osoba, které bylo vydáno stavební povolení, nebo osoba, která podala ohlášení provedení stavby.

Na co mohu dotaci čerpat?

Služby Fondu se stále aktualizují a rozšiřují. Aktuálně a nově bude podpořeno zateplování svépomocí, výměny zdrojů tepla, které nejsou zapojeny do otopné soustavy, fotovoltaické systémy v kombinaci s tepelným čerpadlem. Při provádění zateplením bude podporována také instalace stínící techniky a provedení zelených střech (to také u novostaveb).
Obecně jsou podporována opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti domu. Z těch nejběžnějších je to zateplení obvodových konstrukcí domu, výměna oken a dveří. Dále také instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) vč. blowerdoor testu, instalace solárních termických systémů a výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
V neposlední řadě je také podporováno zpracování odborného posudku, zajištění technického dozoru, použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III a využití tepla z odpadní vody.

Jak dlouho zpětně budou uznány náklady na provedná opatření?

Tzv. způsobilé výdaje se uznávají 24 měsíců před datem evidence žádosti o podporu. Ale v případě realizace opatření svépomocí (dále i stínící techniky) je toto rohodné datum stanoveno na 1.9.2018 včetně.

Mohu si v jednom kroku u Vás zařídit projektovou dokumentaci i energetické zhodnocení?

Ano, ucelená a komplexní služba je naší prioritou. Oba tyto podklady jsou nutnou součástí žádosti a je třeba, aby spolu plně korespondovali. Oba specialisté, projektant i tepelný auditor spolu úzce spolupracují s cílem úspěšné dotace. Projekce pro vás provede i záměření domu, pokud od něj neexistují žádné plány. Pokud jde o větší stavební zásah, zabezpečíme současně i vše okolo stavebního povolení či ohlášení.

Kolik peněz mohu získat zpět?

Získat můžete až 50% Uznatelných nákladů, tedy nákladů, které jsou přímo spojené s realizací zateplení stavby. Jde například o výměnu oken, izolace fasády, ale také lešení potřebné pro zateplení. Nárok se netýká jiných stavebních činností, které se na domě dělají, ale s realizací přímo nesouvisí. To jsou například výkopy, oprava či úprava hromosvodu apod. Vždy jde o individuální situaci pro každou stavbu.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Vlastní vyřízení dotace před realizací, tedy do získání příslibu – akceptačního dopisu je individuální. Fond vyřizuje žádosti rychle – cca i do 3 do 6 týdnů, pokud jsu všechny dokumenty v pořádku. Je však třeba počítat s časem na ujednání služby, zaměření objektu, vypracování dokumentace a energetického auditu a s tím související vzájemné konzultace. Proto je vhodné zareagovat včas a bez velkého odkladu si vše předjednat.

Kde si mohu o dotaci požádat?

Žádosti se podávají pouze elektronicky. Všechny shromážděné, zkonzultované a zkontrolované podklady se podají na Státní fond životního prostředí ČR.

Kdy získám peníze z dotace?

Peníze přislíbené Státním fondem životního prostředí ČR v akceptačním dopise, tedy po podání všech náležitostí žádosti, se vyplácejí až po realizaci stavby. Se skončením díla se fondu předloží všechny potřebné dokumenty a následně, po jejich kontrole, je Vám dotace vyplacena na účet uvedený v žádosti. Pokud Fond shledá, že doložení není kompletní, je možno jej doplnit. Vlastní vyplacení trvá cca 6 týdnů od doložení realizace opatření.

Jaké dokumenty budu potřebovat pro vyřízení dotace?

Veškeré potřebné odborné dokumenty a podklady pro Vás vyhotovíme. Vy si pouze připravte doklad o vlastnictví objektu a číslo účtu, na který bude vyplacena dotace. Společně potom ještě vyplníme plnou moc, abychom Vás mohli v Zelené zastupovat.

Jaké dokumenty a podklady budu potřebovat pro vyplacení dotace?

Pro kladné vyřízení proplacení dotace budete potřebovat zejména faktury za realizaci pdoporovaných opatření, za vypracování odborného posudku a provedení odborného technického dozoru stavby. Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace, např.předávací protokoly, revize apod. Dále dokumenty ze stavebního řízení (kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby). Potvrzení o úhradě provedených a dodaných prací a montáži.

Musím si najmout realizační firmu, která bude pověřená státem či Fondem?

Použít pro realizaci dodavatele, který byl registrován v seznamu Fondu, platilo v prvních kolech Zelené. Práce však stále musí být prováděny dodavatelem, který je tzv.odborně způsobilý, tedy má příslušná oprávnění k jejich realizaci. Nyní také můžete s asistencí a pod vedením odborného dozoru realizovat stavbu a jednotlivá opatření také svépomocí. Je však nutné dodržet vždy předepsané technologické postupy a použít navržené materiály a technologie.

Mohu o dotaci zažádat i po dokončení rekonstrukce, tedy po provedení stavby?

Ano, můžete. Pro aktuální verzi programu NZU platí, že tzv. rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů (tedy od kdy „je provedené práce možno počítat“) je max.24 měsíců před datem evidence žádosti. U svépomocného řešení musí být rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně. Zásadní je však vždy také to, jak výjde energetický posudek resp.zda provedená opatření splní příslušné parametry pro dosažení dotace. Doporučujeme tedy všechny stavební kroky dobře zkonzultovat, byla by škoda, kdyby Vás od přidělení dotace dělily třeba jen 2cm tloušťky izolantu na fasádě či jedna desetina tepelného parametru nových oken.

Vyplatí se mi vůbec podstoupit celý proces žádosti a realizace v Zelené?

Dlouholeté zkušenosti v programu Zelená úsporám a bilance jednotlivých akcí ukazují, že se do programu jít vyplatí. Ukažme si to na jednoduchém příkladu: komplexní rekonstrukce přízemí staršího rodinného domu při běžném a průměrném zateplení byla kalkulována v ceně 1.450tis.Kč. V programu NZU jsme vyhodnotili, že dosáhneme až na dotaci tř.A2. Oproti projektu byla tepelná izolace v jednotlivých konstrukcích posílena resp. navýšena na programem požadované hodnoty, byly dodány tepelně kvalitnější okna s trojskly, byla doplněna rekuperace v objektu a na konci realizace byl proveden blower door test. Cena díla těmito opatřeními narostla na 1.730tis.Kč. Výše vyplacené dotace byla 275tis.Kč. Tedy dotace kompletně zaplatila navýšení ceny na kvalitnější okna, řízené větrání a špičkovou tepelnou izolaci a zákazník zaplatil ve finále stejně, jako za průměrné řešení. To už za to přeci stojí!

Mohu si výrobky vybírat dle sebe nebo musí být uvedeny v nějakém seznamu “co lze použít”?

Dříve bylo nutné používat materiály a výrobky ze Seznamu výrobků, které měli svůj tzv. SVT kód. Dnes je to pouze doporučená a lze používat také další výrobky a materiály, které splní požadované parametry a řádně se tyto parametry doloží. Je však třeba dodat, že většina kvalitních výrobků a materiálů je v seznamu uvedena. Informujte se u svého projektanta či dodavatele nebo přímo v seznamu.

Pokud máte jiný dotaz týkající se programu Nová zelená úsporám, napište nám, rádi Vám odpovíme.